يكی از زيباترين تنگه های ايران تنگه قاسمی در دهدز ايذه خوزستان

طبیعت گردی خوزستان
دسته بندی: گردشگری طبیعت

گیف های مرتبط