تصویر متحرک دعای مادر

عکس متحرک دعای مادر

به دنیا آمد تا دختر کسی شود

ازدواج کرد تا همدم کسی شود
بچه دار شد تا مادر کسی شود
برای همه کسی شد
 اما خودش بیکس ماند ....
دسته بندی: مذهبی متحرک

گیف های مرتبط