عکس متحرک روز زن و روز مادر مبارک

تصویر متحرک روز زن و مادر مبارک

به یک زن احترام بگذارید، چون :

میتوانید معصومیتش را در شکل یک دختر حس کنید
میتوانید علاقه اش را در شکل یک خواهر حس کنید
میتوانید گرمایش را در شکل یک دوست حس کنید
میتوانید اشتیاقش را در شکل یک معشوقه حس کنید
میتوانید فداکاریش را در شکل یک همسر حس کنید
میتوانید روحانیتش را در شکل یک مادر حس کنید
میتوانید برکتش را در شکل یک مادر بزرگ حس کنید
با این حال او محکم و استوار نیز هست.
قلبش بسیار لطیف 
فریبنده 
ملیح 
بخشنده و سرکش است…
او یک زن است… و زندگی!

تقدیم به همه خانم های گل 

دسته بندی: عاشقانه متحرک

گیف های مرتبط