فیلم تنگه سجک ، نورآباد ، فارس

گردشگری فارس

‼این تنگه ها نیاز به آمادگی بدنی ، تجهیزات مناسب و لیدر حرفه ای داره به هیچ وجه به تنهایی در این مسیرهای پرخطر قدم نگذارید

دسته بندی: گردشگری طبیعت
کلمات کلیدی: طبیعت فارس ایرانگردی

گیف های مرتبط