فیلم خانه زیبای ملاباشی اصفهان

گردشگری اصفهان

حالا از خودتون پرسیدید که کاربرد شیشه های رنگی در درهای قدیمی(اورسی-ارسی) به چه منظور است؟
ویژگی شیشه های رنگی

کاهش نور و گرما از طریق ایجاد رنگهای مختلف

رنگهای ایجاد شده باعث آرامش و کاهش تنشهای محیطی میشود.

خواص روانشناختی

دور کردن حشرات

خواص صوتی و اکوستیک

حفظ حریم داخلی
ویژگیهای زیبا شناختی شیشه های رنگی

شیشه های رنگی به دلیل تناسب بین رنگها و طرحها به وسیله ی اشکال هندسی و اسلیمی زیبایی محصورکنندهای دارند.

تعادل میان رنگها و طرحهای ایجاد شده زیبایی خاصی را ایجاد میکند.

در شیشه های ارسی رنگهایی مثل آبی، زرد، سبز، قرمز و رنگهای ترکیبی استفاده میشود. رنگها به لحاظ روانشناسی تاثیر زیادی بر سلامت روان انسان دارند. میدانیم که رنگهای آبی آرامشبخش، سبز شادی آور، زرد روحیه ی مثبت و قرمز فعالیت شما را افزایش میدهند.

خانه ملا باشی،اصفهان،ایران

دسته بندی: گردشگری

گیف های مرتبط