گیف جهان جز کنج تنهایی ندارد جای مأنوسی

گیف شعر
دسته بندی: طبیعت متحرک
کلمات کلیدی: سیاه و سفید شعر متنی

گیف های مرتبط